Đạo đức nghiên cứu khoa học xã hội: Sơ lược về lịch sử phát triển và những nền tảng lý luận

Authors

Trần Văn Kham, Phạm Huy Cường

Publication date

2018/10/9

Journal

VNU Journal of Social Sciences and Humanities

Volume

4

Issue

4

Pages

434-449

Description

Đạo đức nghiên cứu khoa học xã hội xã hội đã được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm xây dựng và phát triển trong thời gian qua. Việc có được hệ thống các quy định đạo đức nghiên cứu sẽ giúp và bảo vệ các nhà khoa học, người tham gia nghiên cứu và cả xã hội. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu sẽ đảm bảo được mức độ tin cậy, khách quan vì mục đích và mục tiêu chung để phát triển xã hội. Bài viết này qua tổng lược quá trình phát triển và các nền tảng lý luận (với mô hình năm cấp độ, các nguyên tắc và quy tắc xây dựng) của đạo đức nghiên cứu khoa học xã hội trên thế giới, qua đó đề ra một số hàm ý cho Việt Nam hiện nay để hướng đến quốc tế hóa, hội nhập quốc tế kết quả nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam.

Đạo đức nghiên cứu khoa học xã hội: Sơ lược về lịch sử phát triển và những nền tảng lý luận